Tjänster2023-09-29T15:45:11+02:00

Våra tjänster

Våra tjänster

Juridisk rådgivning i livets samtliga skeenden

SPIRA advokater biträder klienter och erbjuder rådgivning i samtliga skeenden i livet. Vi hjälper dig att lösa dina juridiska problem – och när du vill undvika att hamna i juridiska problem. Vi bevakar din rätt och talar för din sak i stunder som är svåra.

Vi har både stort engagemang och mångårig erfarenhet av de ärenden som vi tar oss an. Anlitar du en advokat eller jurist på SPIRA kan du vara säker på att få tydlig rådgivning och rak kommunikation. Du kan få hjälp av oss både som privatperson och som företag. Oavsett vilken situation du befinner dig i, eller vill ställa frågor om, är du välkommen att kontakta oss!

Arvsrätt2023-07-10T11:35:04+02:00

När någon dör ska dödsbodelägarna upprätta en bouppteckning, vilket är en deklaration över de tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen. Bouppteckningen ska sedan registreras hos Skatteverket.

Vi på SPIRA advokater kan hjälpa till att upprätta bouppteckning och kalla dödsbodelägarna till ett bouppteckningssammanträde.

Efter att bouppteckningen är klar ska ett arvskifte upprättas, där dödsbodelägarna avtalar om fördelningen av den avlidnes kvarlåtenskap. Kan dödsbodelägarna inte enas om det, eller om det finns frågor som behöver utredas och prövas, finns möjlighet att ansöka om en boutredningsman hos tingsrätten.

Rätten till arv regleras i ärvdabalken; barn (bröstarvingar) har bästa arvsrätt och därefter föräldrar, syskon, far-och morföräldrar och slutligen föräldrars syskon. Saknas legala arvingar är det Allmänna arvsfonden som har rätt till arv. Är den avlidne gift ärver efterlevande maka före gemensamma barn. Barn från tidigare relation, så kallade särkullbarn har rätt till arv före den efterlevande makan.

– Ett testamente kan sätta den legala arvsordningen ur spel, med vissa begränsningar rörande bröstarvingars rätt till laglott (halva arvslotten). Vi på SPIRA advokater kan hjälpa dig med att upprätta testamente, och överblicka konsekvenserna av dina framtida önskningar.

– Ibland kan det vara så att den avlidne har gett bort tillgångar, eller överlåtit dem till underpris, under livstiden på ett sådant sätt att en bröstarvinges laglott har kränkts. Det kan också vara så att en efterlevande make har gett bort delar av sina tillgångar så att efterarvingars rätt till arv kränks. Vi på SPIRA advokater kan hjälpa dig att utreda detta och föra din talan i domstol.

– Har en boutredningsman fattat beslut om arvskifte som du är missnöjd med, kan vi hjälpa dig att klandra arvskiftet i domstol.

Barns boende2023-07-10T11:35:43+02:00

Om föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn kan barnet bo växelvis hos föräldrarna (det vill säga lika mycket) eller bo mer hos den ena föräldern och ha umgänge med den andra föräldern.

När föräldrar har gemensam vårdnad är utgångspunkten att föräldrarna ska försöka komma överens om barnets boendesituation. Om det inte går, kan ett första steg vara att ta kontakt med kommunens familjerätt som bl.a. kan hjälpa till med samarbetssamtal. Du som vårdnadshavare har alltid rätt att få ett samtal om du begär det. Om samarbetssamtalen inte leder någon vart är det viktigt att anlita en jurist eller advokat med kompetens inom familjerätt.

Från och med 1 mars 2022 måste föräldrar ha deltagit i informationssamtal hos kommunen för att kunna inleda en domstolsprocess. Efter samtalet utfärdas samtalsintyg som används om föräldrarna inte har kommit överens och väljer att lämna ärendet till domstol.

Bodelning inom äktenskap, vid äktenskapsskillnad och dödsfall2023-07-10T11:38:58+02:00

När ett äktenskap upplöses, genom äktenskapsskillnad eller dödsfall, ska en bodelning ske. Man kan även välja att bodela under äktenskapet. I sådant fall behöver en anmälan först göras till Skatteverket. Vi på SPIRA advokater kan hjälpa dig.

Genom en bodelning fördelas äganderätten mellan makarna, och det kan finnas anledning att kombinera en bodelning under äktenskapet med ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet bestämmer man vad som i framtiden ska delas mellan makarna i en bodelning – och därmed också vad som ska ärvas av vardera makens arvingar.

Vid en skilsmässa eller ett dödsfall uppstår en skyldighet att upprätta en bodelning. Utgångspunkten är att det som ingår i bodelningen är de tillgångar och skulder som fanns på brytdagen – dvs den dag ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten (vid skilsmässa), och annars på dödsdagen. I äktenskapsbalken finns omfattande regler om vad som ingår i bodelning, hur beräkning och lottläggning ska ske.

SPIRA advokater hjälper dig i alla frågor som rör bodelning, så även om du vill klandra ett bodelningsbeslut.

Bodelningsförrättare2023-09-29T15:47:09+02:00

Vid en skilsmässa ska makarnas egendom normalt delas mellan dem i en bodelning. En bodelning kan också ske när ett samboförhållande upphör om någon av samborna begär det. Om makar eller sambor inte kan komma överens om bodelningen kan någon av dem ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Bodelningsförrättaren blir en slags ”domare” som har som uppdrag att försöka träffa en överenskommelse mellan makarna/samborna. Om det inte går ska bodelningsförrättaren ta ett beslut om bodelningen. Beslutet kan klandras i domstol. Advokaterna Malin Fridh och Charlotte Lindsäter åtar sig uppdraget som bodelningsförrättare.

Boutredning2023-09-29T15:48:02+02:00

Ett dödsbo bildas när någon avlider, och företräds av dödsbodelägarna. Dödsboet är en juridisk person och ska avvecklas; skulder ska betalas, avtal ska sägas upp, tillgångar ska omhändertas. Slutligen ska tillgångarna fördelas mellan arvtagarna i ett arvskifte.

Begreppet boutredning ska inte sammanblandas med bouppteckning, vilket kan vara svårt eftersom begreppen är snarlika.

En boutredning är ett samlingsbegrepp för vad som sker från bouppteckningen till att dödsboet avvecklas.

Om dödsbodelägarna inte har kunskap inom området kan man kontakta SPIRA advokater för hjälp med hela eller delar av boutredningen.

Faderskapsmål2023-09-29T15:48:45+02:00

Ibland är det inte tydligt vem som är far till ett barn. Ibland har kanske fel man registrerats som barnets far pga. äktenskap med barnets mor.

Socialförvaltningen i barnets hemkommun har ett ansvar för att försöka utreda faderskapet till barn som föds i kommunen. Därefter kan det bli aktuellt att vända sig till tingsrätten för att få faderskapet fastställt eller upphävt.

I dessa mål brukar det göras en undersökning som visar vem som är eller inte är far till barnet. Att få faderskap fastställt eller upphävt kan få viktiga ekonomiska konsekvenser när det kommer till frågor om arv m.m. Du kan hitta mer information på vår hemsida under avsnittet Arv.

Du som enskild har rätt att biträdas av en advokat i alla mål och ärenden vid domstol. I dessa ärenden får du inte en advokat av domstolen. I vissa fall kan staten ge dig ekonomisk hjälp med dina rättegångskostnader, så kallad Rättshjälp. Vi på SPIRA advokater kan hjälpa dig i ärenden om faderskap och även med att ansöka om rättshjälp.

Förvaltarskap2023-09-29T15:50:07+02:00

Förvaltarskap kallades tidigare omyndighetsförklaring och är en mycket ingripande åtgärd som innebär att man inte längre själv kan avtala eller köpa vad man själv vill. Om någon ansöker om att du ska få förvaltarskap eller om någon ansöker om att förvaltarskap ska upphöra har du som ansökan gäller rätt till ett rättegångsbiträde.

Ett rättegångsbiträde är en advokat eller jurist som ska hjälpa dig att tillvarata din rätt i ärendet. Det är staten som betalar för detta. Advokaten utses av domstolen. Du har möjlighet att välja vem som ska bli din advokat.

Ett ärende om förvaltarskap prövas vid tingsrätten. De kan antingen avgöra ärendet skriftligen eller efter ett sammanträde. Du har möjlighet att begära att tingsrätten håller sammanträde i ditt ärende.

Ditt rättegångsbiträde från SPIRA hjälper dig att tillvarata din rätt i ärendet och stötta dig i processen så att du och din advokat tillsammans kan bemöta det som Överförmyndaren och andra påstår.

Reglerna om förvaltarskap finns i Föräldrabalken.

Juridiskt biträde för unga2023-09-29T15:51:16+02:00

Är du under 15 och har blivit misstänkt för ett brott? I Sverige kan du inte straffas för brott innan du fyllt femton år eftersom du inte är straffmyndig.

I vissa fall anser polis och åklagare att händelsen ändå ska utredas. Kanske var det flera stycken som deltog i händelsen och utredning ska ske mot dem. Då kan det vara av intresse att även förhöra den som är under 15 år. I sådana fall har den misstänkte alltid rätt till ett juridiskt biträde.

Ett juridiskt biträde är en advokat som utses av domstolen. Du har möjlighet att välja vem du vill ha som juridiskt biträde. Det är staten som betalar för advokaten.

Ett juridiskt biträde har i princip samma möjligheter att hjälpa till som en offentlig försvarare har.

Reglerna om juridiska biträden finns i lagen om unga lagöverträdare, LUL.

Alla vi på SPIRA arbetar som juridiska biträden.

Målsägandebiträde2023-07-10T11:42:04+02:00

Har du eller någon du känner blivit utsatt för ett brott? Då kan ni ha rätt att få hjälp i ärendet av en advokat eller jurist som kallas för målsägandebiträde.

Berätta för polisen som utreder brottet mot dig att du vill ha hjälp av en advokat. Du kan även berätta om du har någon särskild person på SPIRA du vill ska vara ditt målsägandebiträde.

Om du har rätt till en advokat utses denna av domstolen och det kostar dig då ingenting utan domstolen betalar.

Den vanligaste situationen när man har rätt till ett målsägandebiträde är om man blivit utsatt för brott av någon närstående eller om man blivit utsatt för ett sexualbrott. Andra vanliga situationer är om man exempelvis har särskilda svårigheter att tillvarata sina rättigheter.

Ett målsägandebiträde är en rådgivare och ett stöd under den ofta mycket svåra tiden för brottsutredningen Målsägandebiträdet är främst en juridisk rådgivare, men kan även informera dig om vilka myndigheter du kan vända dig till för att få stöd och eller skydd.

Även vid huvudförhandlingen hjälper vi dig, både med att förbereda dig inför rättegången och genom att hjälpa dig begära skadestånd och driva den frågan åt dig. Skadestånd för brottet kan omfatta: ersättning för den kränkning som brottet inneburit, ersättning för sveda och värk, ersättning för förlorad arbetsinkomst, ersättning för ärr och ersättning för exempelvis vårdkostnader.

Mer information kan du finna på https://www.brottsofferguiden.se/ eller genom att kontakta Brottsofferjouren https://brovi-linkoping.se/, Brottsoffermyndigheten https://www.brottsoffermyndigheten.se/ eller någon av oss på Spira advokater.

Offentlig försvarare2023-09-29T15:52:23+02:00

Har du eller någon du känner blivit misstänkt för ett brott? Då kan vi på SPIRA advokater hjälpa till. Som misstänkt har du ofta rätt till en offentlig försvarare. Det är en advokat som utses av domstolen för att hjälpa den misstänkte.

Du har alltid rätt till en offentlig försvarare om du är under 18 eller blir frihetsberövad. Annars får du en offentlig försvarare om du till exempel riskerar ett längre fängelsestraff.

Försvararen ska biträda och ge dig råd och vägledning i ärendet. Vårt uppdrag bestäms av din inställning och din version av händelseförloppet. Försvararen hjälper dig att bereda ditt försvar mot det som åklagaren menar att du gjort. Försvararen hjälper dig även med att förklara dina rättigheter och hjälper dig att ta dem tillvara.

I de flesta fall betalas ersättningen till försvaren av staten, men ibland bestämmer domstolen att den misstänkte ska betala hela eller del av detta.

Som misstänkt har du i de flesta fall rätt och möjlighet att välja vem du vill ha som försvarare.

Ibland anser inte domstolen att den misstänkte har rätt till en offentlig försvarare. I Sverige har man alltid rätt att själv betala en advokat som hjälper till i ärendet. Detta kallas då för en privat försvarare.

Alla advokater på SPIRA arbetar som försvarare, kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa till i din situation.

Samboförhållande, samboavtal och upplösning av samboförhållande2023-09-29T15:52:52+02:00

Två personer som har gemensamt hushåll och bor tillsammans under ”äktenskapsliknande” förhållanden är sambos i sambolagens mening. Att vara sambo är idag lika vanligt som att vara gift, men juridiskt sett är det stor skillnad. Sambolagens bodelningsregler gäller endast för bostad och bohag som ni har skaffat för att använda tillsammans i det gemensamma hemmet. Sambor ärver inte varandra, är inte underhållsskyldiga gentemot varandra och är sällan förmånstagare till varandras livförsäkringar. Sambor har därför inte samma rättsliga skydd som gifta makar. Det finns många frågor som är bra att diskutera för att skapa trygghet under relationens gång. Kanske behöver ni ett samboavtal eller ett testamente? Kontakta oss på SPIRA advokater för en genomgång av din familjesituation!

– Vad innebär ett samboavtal?
Samboavtal är samboskapets motsvarighet till äktenskapsförord för de som är gifta. Vid en bodelning ska samboegendomen (det vill säga bostad och bohag som ni har skaffat för att använda tillsammans) delas lika, oavsett vem som äger bostaden eller vem som har betalat för vad. Vill du inte att all samboegendom ska delas lika kan det vara en anledning till att upprätta ett samboavtal. I samboavtalet kan ni i förväg bestämma hur samboegendomen ska delas vid en eventuell bodelning. Att upprätta ett samboavtal är frivilligt och båda parter måste vara överens.

Särskild företrädare2023-09-29T15:54:39+02:00

En särskild företrädare utses för ett barn som blivit utsatt för ett brott av någon förälder eller annan mycket närstående person. Ofta har tingsrätten en möjlighet att utse särskilda företrädare och att vänta flera dagar med att informera barnets föräldrar om detta. Bestämmelserna finns i lagen om särskilda företrädare.

Den särskilda företrädaren utses av domstolen och kostar inte barnet någonting. En särskild företrädare kan utses även för mer lindriga brott som exempelvis ringa misshandel.

Den särskilda företrädaren har rätt att besluta om att barnet ska hämtas till förhör och även genomgå läkarundersökningar för att utreda brottet. Den särskilda företrädaren övertar rätten att besluta om barnet inom ramen för brottsutredningen och rättegången från föräldrarna.

Som advokater på SPIRA talar vi med barnen och hör efter vad de tycker om både att medverka vid förhör och att genomgå eventuella läkarundersökningar. Ju större barnet är desto mer ska barnets egen uppfattning respekteras.

Som särskild företrädare beaktar vi på SPIRA vad som är bäst för barnet. Det är viktigt att tänka på detta så att barnets rättigheter tillvaratas och så att barnet tar så lite skada som möjligt av att vara indragen i en rättsprocess.

Tvister2023-09-29T15:55:16+02:00

Många hamnar förr eller senare i tvist med någon annan. Dvs att man har olika uppfattningar om vad som blivit rätt eller fel och hur man ska hantera den uppkomna situationen.

Vanliga exempel är att man får en uppmaning att betala, men inte vill eller kan betala. Eller att man ställer ut en faktura, men inte får betalt. Någon kanske har utfört arbete på ditt hus eller din bil som inte blev bra. Kanske har du köpt ett hus eller en bil som det visar sig vara fel på.

Tvister kan vara av de mest olika slag och de kan innehålla många svåra frågor. I sådana situationer är det viktigt att ha någon att rådgöra med. Om ärendet inte kan lösas med någon form av överenskommelse behöver man oftast någon som hjälper till med att driva ärendet vidare i domstol.

På SPIRA advokater arbetar vi med tvister och tvistelösning. Har du frågor – kontakta oss!

Tvångsmålen2023-09-29T15:56:02+02:00

I vissa särskilda fall kan socialförvaltningen eller psykiatrin omhänderta personer som de upplever har särskilda svårigheter och vårda dem under tvång.

Socialförvaltningen kan omhänderta barn, antingen för att barnet riskerar att skada sig självt genom sitt eget beteende, eller för att barnets hemmiljö innebär risk för barnet. Omhändertagande av barn sker enligt Lagen om vård av unga – LVU.

Socialförvaltningen kan även omhänderta missbrukare om missbruket innebär allvarlig fara för den som missbrukar. Omhändertagande av missbrukare sker enligt Lagen om vård av missbrukare – LVM.

Chefsöverläkaren vid psykiatrin kan omhänderta personer som har en allvarlig psykisk störning, behöver kvalificerad vård och inte samtycker till detta. Vården sker då med stöd av Lagen om Psykiatrisk tvångsvård – LPT.

Det finns även en möjlighet att omhänderta och tvångsvårda människor som dömts för brott till rättspsykiatrisk vård, enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård – LRV.

Du som blir omhändertagen för vård har rätt till ett offentligt biträde. Även föräldrarna till barn som omhändertas har rätt till offentliga biträden. Detta är en advokat som betalas av staten. Du har möjlighet att påverka vem som blir ditt offentliga biträde.

Alla jurister på SPIRA arbetar med tvångsmål och hjälper dig som har frågor kring dessa mycket ingripande ärenden.

Umgänge med barn2023-09-29T15:57:54+02:00

Umgängesrätt är den rättighet som ett barn har att träffa den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Även annan nära släkting kan ha umgängesrätt med barnet. Det är barnets bästa som avgör om en förälder ska ha rätt att ha umgänge med barnet eller ej. I de flesta fall anses det vara till barnets bästa att träffa båda sina föräldrar och andra viktiga personer i föräldrarnas nätverk.

Föräldrar kan vända sig till kommunens familjerätt och avtala om barnets rätt att träffa den förälder som barnet inte bor med. Om föräldrarna inte kan komma överens om barnets umgängesrätt kan de vända sig till tingsrätten för att få frågan prövad. Det är då viktigt att anlita en jurist eller advokat med kompetens inom familjerätt.

Från och med 1 mars 2022 måste föräldrar ha deltagit i informationssamtal hos kommunen för att kunna inleda en domstolsprocess. Efter samtalet utfärdas samtalsintyg som används om föräldrarna inte har kommit överens och väljer att lämna ärendet till domstol.

Underhållsbidrag till make2023-09-29T15:59:12+02:00

Under äktenskapet har makar, enligt lag, en försörjningsskyldighet mot varandra. Denna plikt kan i vissa fall fortsätta att gälla även efter att man ansökt om äktenskapsskillnad. Om så är fallet beror på parternas ekonomiska förutsättningar och kan också begränsas till viss tid.

Om en make vägrar att fullgöra sin underhållsplikt kan en domstol besluta om att den maken ska betala underhållsbidrag.

Har du frågor kring underhållsbidrag till make, kontakta oss på SPIRA advokater så hjälper vi dig!

Underhållsbidrag till barn2023-09-29T16:00:27+02:00

Föräldrarna är skyldiga att bidra till barnets försörjning och behov. Detta kallas att vara underhållsskyldig. Bor barnet tillsammans med båda föräldrarna uppstår oftast inte några problem. Annorlunda kan det vara om föräldrarna separerat.

Den som bor med barnet betalar underhåll genom att köpa mat och kläder till barnet som sedan finns hemma. Den som inte bor med barnet kan vara skyldig att betala underhåll i form av pengar till barnet. Detta kallas att betala underhållsbidrag.

Storleken på underhållsbidraget bestäms utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmågor.

Är föräldrarna överens om underhållsbidraget kan vi upprätta ett avtal som gäller som en skriftlig dom. Kommer föräldrarna inte överens kan den som vill ha frågan prövad vända sig till domstol.

Vi på SPIRA arbetar med frågor om underhållsbidrag – kontakta oss så berättar vi mer.

Uppdrag som boutredningsman2023-07-10T11:51:12+02:00

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur boutredningen ska bedrivas, se bl.a. under rubrikerna Boutredning, Arvsrätt, kan en eller flera av dem ansöka om att dödsboet ska förvaltas och utredas av en opartisk boutredningsman.

Även en borgenär – ett företag eller en privatperson som den avlidne har en skuld till – kan ansöka om att domstol förordnar en boutredningsman.
Den efterlevande maken, en sambo, arvingar efter den avlidne eller dennes universella testamentstagare är dödsbodelägare.

I första hand ska boutredningsmannen förvalta dödsboet, utreda dess tillgångar, betala dess skulder och förbereda det för arvskifte. Kommer dödsbodelägarna inte överens är det boutredningsmannens sak att pröva de tvister kring arvskiftet som finns mellan dödsbodelägarna, om dessa inte behöver prövas av domstol först. Kommer dödsbodelägarna inte avtala om arvsskiftet så är det boutredningsmannens sak att fatta beslut om arvskifte.

Boutredningsmannen har rätt till ersättning för sitt arbete från dödsboet, men om tillgångarna i dödsboet inte räcker är det den som har ansökt om boutredningsman som ska täcka kostnaderna.

Uppdrag som skiftesman2023-07-10T11:51:32+02:00

En skiftesman är opartisk och förordnas, precis som boutredningsmannen, av domstol. Dennes uppdrag är att försöka få parterna i ett dödsbo att enas om hur ett arvskifte ska ske, och om det är så att en överenskommelse inte kan träffas har skiftesmannen att mot bakgrund av gällande rätt fatta beslut om arvskifte. Ett sådant beslut kan klandras i domstol inom fyra veckor från att dödsbodelägare delgetts detsamma.

Det ska nämnas att en boutredningsman är utan särskilt förordnande även skiftesman.
Skiftesmannen utreder inte dödsboets tillgångar och skulder, och förvaltar heller inte dödsboet.
Skiftesmannens arvode utgår ur dödsboets medel.

Uppdrag som god man för försäljning av fast egendom eller lös egendom2023-07-10T11:51:51+02:00

En vanlig tvist som kan uppkomma efter bl.a. bodelning och arvskifte rör samägandet av fastigheter, eller av annan egendom.

Äger man fast egendom med samäganderätt gäller som huvudregel att samtliga delägare ska vara överens om alla åtgärder. Ibland kan det vara så att det är svårt, eller direkt omöjligt, att enas om vad som ska vidtas och en (eller flera) av delägarna vill lösas ut ur samägandet.

Har man inte skrivit ett samäganderättsavtal – vilket är en proaktiv åtgärd som vi på SPIRA advokater kan hjälpa dig med – finns möjlighet att hos tingsrätten ansöka om att egendomen ska försäljas på offentlig auktion. Tingsrätten förordnar då någon att vara god man för försäljningen, vilken ska handha auktionen, fördela köpeskillingen samt upprätta köpebrev.

Den gode mannen har rätt till arvode för sitt arbete, och delägarna i det samägda godset svarar för detta i förhållande till sin andel av egendomen.
SPIRA advokater åtar sig uppdrag som god man, och biträder även dig som vill ha hjälp att ansöka om en sådan.

Upprättande av testamente, äktenskapsförord, gåvohandlingar, m.m.2023-09-29T16:05:39+02:00

För att förebygga framtida konflikter inom familjen kan det vara en god idé att i förväg upprätta dokument rörande din familjeekonomiska situation. Vi kan hjälpa dig att upprätta olika handlingar som testamenten, gåvohandlingar, äktenskapsförord, samboavtal och samäganderättsavtal m.m.

Testamente
Genom att skriva ett testamente kan du bestämma vem som ska få ärva dig och hur din egendom ska fördelas när du inte längre finns i livet. Ett tydligt testamente underlättar för dina anhöriga och minskar risken för framtida tvister. För att ett testamente ska vara giltigt måste det uppfylla vissa formkrav. Vi hjälper dig att ta fram juridiskt korrekta handlingar som respekterar din vilja.

Äktenskapsförord
Vid en skilsmässa ska makars egendom som huvudregel delas lika. Genom ett äktenskapsförord kan makar frångå huvudregeln om likadelning och i förväg bestämma vad som ska ingå i en bodelning, det vill säga vad som ska vara giftorättsgods, och vad som ska vara enskild egendom. Kontakta oss så hjälper vi dig att upprätta ett äktenskapsförord.

Gåvobrev
Ett gåvobrev är ett dokument som styrker en persons vilja att ge bort någonting till annan. Ett gåvobrev innebär en trygghet för både givaren och mottagaren. Givaren kan även ange särskilda villkor för gåvan, som att mottagaren inte får sälja gåvan vidare eller att den ska utgöra enskild egendom i en framtida bodelning. Genom ett gåvobrev har du också möjlighet att ge ett förskott på arv. Vissa gåvor, t.ex. fastigheter, kräver alltid ett gåvobrev för att gåvan ska vara juridiskt gällande. Vi hjälper dig att upprätta det dokument som du behöver!

Vårdnadstvister2023-09-29T16:06:22+02:00

Att ha vårdnad om ett barn innebär en rätt att bestämma över barnet med bindande verkan och aktualiseras främst i frågor som rör vård, skola, pass och folkbokföring.

När föräldrar skiljer sig eller separerar kan det vara svårt att hitta den bästa lösningen när det gäller vårdnad, boende, umgänge och andra frågor som rör barnen.

Föräldrar som inte kommer överens kan vända sig till kommunens familjerätt för samarbetssamtal. Du som vårdnadshavare har alltid rätt att få ett samtal om du begär det.

Om samarbetssamtalen inte leder någon vart är det viktigt att anlita en jurist eller advokat med kompetens inom familjerätt.

Från och med 1 mars 2022 måste föräldrar ha deltagit i informationssamtal hos kommunen för att kunna inleda en domstolsprocess. Efter samtalet utfärdas samtalsintyg som används om föräldrarna inte har kommit överens och väljer att lämna ärendet till domstol.

Domstolens uppdrag är att bedöma vad som är bäst för barnet. Det är alltid barnets bästa som står i centrum i domstolen, inte vem som har mest rätt eller fel av föräldrarna.

Finansiering av juridiska tjänster

Att anlita professionell juridisk hjälp är normalt förenat med en kostnad för dig som klient. Om du har en hemförsäkring kan du i många fall använda försäkringens rättsskydd för att täcka en del av dina advokatkostnader och utlägg i samband med en tvist.

Till toppen