Finansiering

Finansiering av juridisk rådgivning

Att anlita professionell juridisk hjälp är normalt förenat med en kostnad för dig som klient. I inledningsfasen av uppdraget kommer vi överens om ett arvode och vi går igenom dina möjligheter att finansiera kostnaderna.

Rättsskydd

Om du har en hemförsäkring kan du i många fall använda försäkringens rättsskydd för att täcka en del av dina advokatkostnader och utlägg i samband med en tvist. Rättsskydd kan även finnas i en bilförsäkring samt i försäkringar som tecknats av bransch- och intresseorganisationer.

Det är försäkringsbolagets villkor som anger under vilka förutsättningar du har rätt att få rättsskydd. De flesta försäkringsbolag tar ut en självrisk. Vidare är ersättningen begränsad till ett visst maximibelopp efter avdrag för självrisken. Självrisken faktureras löpande eller vid ditt ärendes avslut och betalas direkt till advokatbyrån. Som klient svarar du fullt ut för advokatbyråns ersättningsanspråk om aktuellt försäkringsbolag har invändningar avseende ärendets totala kostnader.

Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd.

Rättshjälp

Om du inte kan utnyttja rättsskyddet i din försäkring, eller om du saknar försäkring, kan staten under vissa förutsättningar bevilja dig rättshjälp. Om du kan få rättshjälp eller inte styrs bland annat av dina ekonomiska förhållanden samt av vilken typ av tvist det handlar om. En förutsättning för att beviljas rättshjälp är som regel att du har haft en timmes juridisk rådgivning hos den advokat eller jurist som ska handlägga ditt ärende.

Kostnaden för den inledande rådgivningen (en timme) får du som regel bekosta själv. Du ska löpande inbetala ett förskott som motsvarar den så kallade rättshjälpsavgift som fastställts för ditt ärende. Storleken på rättshjälpsavgiften bestäms av staten och varierar mellan två och fyrtio procent av dina totala kostnader, beroende på dina ekonomiska förhållanden.

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp.

Privat betalning

Vid tvister som inte täcks av rättsskydd eller rättshjälp, eller om du t.ex. väljer att ha en privat försvarare, ska du själv betala kostnaden för din advokat.

Konsumenttvistnämnden

Om du som är konsument mot förmodan inte är nöjd med den rådgivning som SPIRA advokater har tillhandahållit ska du i första hand kontakta oss för att försöka uppnå en samförståndslösning. Om en sådan lösning inte kan nås har du möjlighet att vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm
www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden