Välkommen till

SPIRA advokater

Välkommen till

SPIRA advokater

Image

Malin Fridh

Malin åtar sig uppdrag som:

 • Boutredningsman och skiftesman
 • Bodelningsförrättare
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i familjerättstvister
 • Offentlig försvarare
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • God man enligt samäganderättslagen
 • Offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT och LRV
Image

Charlotte Lindsäter

Charlotte åtar sig uppdrag som:

 • Skiftesman
 • Bodelningsförrättare
 • Ombud i arvsrättsliga ärenden
 • Ombud i bodelningsärenden
 • Ombud i familjerättstvister
 • Offentlig försvarare
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • God man enligt samäganderättslagen
 • Offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT och LRV
Image

David Rosengren

David åtar sig uppdrag som:

 • Ombud i familjerättstvister
 • Offentlig försvarare
 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Offentligt biträde i mål om LVU, LVM, LPT och LRV

 

 

Image

Maria Rågmark

Paralegal och kontorschef
maria@spiraadvokater.se
013-495 67 04

Maria Rågmark biträder alla som arbetar på SPIRA advokater
i det dagliga arbetet. I vårt team har Maria det övergripande
ansvaret för administrationen.

 

 

Vad är det för skillnad på advokater och andra juridiska rådgivare?
För många är detta inte självklart, särskilt för privatpersoner. Skillnaden är viktig att känna till. Oavsett vem man är och vad man arbetar med kommer de allra flesta av oss någon gång i livet att behöva juridisk rådgivning, ofta inom området familjerätt. Genom denna film kan fler förstå vad man får endast när man anlitar en advokat. #väljenadvokat

Konsumenttvistnämnden

Om du som är konsument mot förmodan inte är nöjd med den rådgivning som SPIRA advokater har tillhandahållit ska du i första hand kontakta oss för att försöka uppnå en samförståndslösning. Om en sådan lösning inte kan nås har du möjlighet att vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.
Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm
www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

SPIRA advokater AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men om du inte lämnar personuppgifter till oss kan vi inte åta oss ett uppdrag, detta eftersom vi annars inte kan genomföra nödvändig jävs-och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs-och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av möjligheten att fullgöra avtal eller en rättslig förpliktelse för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse (t.ex. målsägandeuppdrag) eller som led i myndighetsutövning.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar SPIRA advokater AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från SPIRA advokater AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Kontakta oss på info@spiraadvokater.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är:

SPIRA advokater AB
Storgatan 28
582 23 Linköping
Org nr: 559345-4357,
Telefon: 013-495 67 00
E-post: info@spiraadvokater.se
www.spiraadvokater.se

Vi finns här för dig

Har du en fråga? Fyll i nedan formulär så återkopplar vi till dig inom kort.

Kort om SPIRA advokater

På SPIRA advokater träffar du Malin Fridh, Charlotte Lindsäter och David Rosengren. Tre engagerade advokater med klienten i fokus. SPIRA advokater är en humanjuridisk byrå med fokus på familjerätt, brottmål och socialrätt.

 

Fotograf Patrik Ekenblom www.ekenblom.se  
@fotograf_ekenblom

Kontakta oss

SPIRA advokater AB
Postadress: Box 332, 581 03 Linköping.
Besöksadress: Storgatan 28, 582 23 Linköping
Telefon: 013-495 67 00
Mail: info@spiraadvokater.se

Image